Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

Regulamin


§ 1. Sprawy organizacyjne
1. Staszowska Liga Halowa (SLH) to rozgrywki halowej piłki nożnej z udziałem drużyn
amatorskich
2. Organizatorem Staszowskiej Ligi Halowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Staszowie.
3. Do kompetencji Organizatora należy:
a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu
rozgrywek;
b) weryfikacja zawodników, meczów i kar
c) rozpatrywanie odwołań.
4. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w biurze OSiR w Staszowie ul. Mickiewicza 40,
w godz. 8.00-15.00 w terminie do 10.11.2017 r. na podanej w załączniku „Karcie
zgłoszenia drużyny”. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Kartę
zgłoszenia można otrzymać w biurze OSiR lub pobrać ze strony internetowej pod
adresem www.osir.staszow.pl
5. Miejscem rozgrywania meczów jest Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR w Staszowie,
ul. A. Mickiewicza 40.
6. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek w SLH zobowiązana jest do wpłacenia
kwoty startowej w wysokości 300 zł.
7. Zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na zasadzie
przedstawienia dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument
ze zdjęciem). Weryfikacja będzie mogła nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po
każdym meczu. Do weryfikacji zawodników upoważniony jest przedstawiciel
Organizatora, sędzia zawodów oraz kapitan każdej z drużyn. W przypadku braku lub
odmowy okazania dowodu tożsamości przez zawodnika zespół zostaje ukarany
walkowerem.
8. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny
posiadać ważne badania lekarskie, potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.
W przypadku braku zaświadczeń, zawodnik nie powinien występować w składzie
zespołu. Za posiadanie badań lekarskich odpowiedzialny jest zgłaszający drużynę do
rozgrywek.
9. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach SLH ubezpieczają się od nieszczęśliwych
wypadków na własny koszt.
10. Protesty dotyczące meczu muszą być złożone przez opiekuna drużyny nie później niż
10 minut po zakończeniu meczu.
11. Organizator rozpatruje wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek
oraz po ich zakończeniu.


§ 2. System rozgrywek
1. W rozgrywkach SLH może uczestniczyć maksymalnie 12 drużyn.
2. W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn, pierwszeństwo mają te drużyny,
które uczestniczyły w rozgrywkach w sezonie 2016/2017. Pozostałe drużyny będą
przyjmowane na podstawie daty zgłoszenia.
3. Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników.
4. W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz.
5. Każdy z zawodników musi mieć ukończone 18 lat.
6. Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika niepełnoletniego pod warunkiem, że osiągnie on
pełnoletność w trakcie trwania rozgrywek. Zawodnik taki nie może występować w
meczach do momentu osiągnięcia pełnoletności. Za udział zawodnika
niepełnoletniego w meczu drużyna w której występuje zostaje ukarana walkowerem.
7. Nie ma możliwości „transferu” zawodników między drużynami w trakcie trwania
rozgrywek Ligi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy drużyna wycofa się z rozgrywek.
Zawodnicy wycofanej drużyny mogą przenieść się do innego zespołu z zastrzeżeniem
pkt. 11 niniejszego paragrafu i pod warunkiem uiszczenia opłaty „transferowej” w
wysokości 20 zł, którą wnosi drużyna pozyskująca.
8. Po zakończeniu 6 i do rozpoczęcia 8 kolejki, drużyny mogą wymienić lub uzupełnić
skład o maksymalnie 2 zawodników z zastrzeżeniem pkt 3, 5 i 11 niniejszego
paragrafu.
9. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:
a) wypełnienie „Karty zgłoszenia drużyny”,
b) wniesienie opłaty startowej.
10. Mecze odbywają się w soboty lub w niedziele w systemie „każdy z każdym”,
zgodnie z opracowanym terminarzem. Terminarz jest dostępny na stronie internetowej
OSiR w Staszowie pod adresem www.osir.staszow.pl.
11.Zawodnicy występują w jednolitych, ponumerowanych strojach lub narzutkach.
Bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyn.
12. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
13. Zespół, który nie stawi się na mecz zostaje ukarany walkowerem. Drużyna
przeciwna otrzymuje 3 pkt., a wynik weryfikowany jest na 0:3.
14. Trzy walkowery powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek.
15. Jeżeli drużyna wykluczona lub rezygnująca z rozgrywek nie rozegra minimum 50 %
zaplanowanych spotkań, wówczas jej wyniki są anulowane.
16. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
a) ilość zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego spotkania (w przypadku dwóch lub więcej drużyn "mała
tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),
c) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich rozegranych meczów,
d) większa ilość strzelonych bramek we wszystkich rozegranych meczach,
e) losowanie.
17. W rozrywkach SLH przyznawane są następujące wyróżnienia indywidualne:
a) najlepszy strzelec („król strzelców”). W przypadku jednakowej ilości strzelonych
bramek przez dwóch lub więcej zawodników o przyznaniu wyróżnienia decyduje
wyższe miejsce w tabeli, zajęte przez drużynę w której zawodnik występuje. Jeżeli
zawodnicy pochodzą z jednej drużyny decydują rzuty karne (po 1 strzale, do
pierwszego błędu).
b) najlepszy bramkarz wybierany przez zespoły za pomocą anonimowej ankiety. W
przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie taką sama ilość głosów
o przyznaniu wyróżnienia decyduje wyższe miejsce w tabeli, zajęte przez drużynę
w której zawodnik występuje.
18. Obowiązuje ściśle terminarz podany przez Organizatora. Nie dopuszcza się
przekładania meczów przez drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo zmian
ustalonego terminarza w przypadku organizacji innych imprez sportoworekreacyjnych
odbywających się w Hali Widowiskowo-Sportowej.
19. Mecze prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora.


§ 3. Przepisy gry
1. W rozgrywkach obowiązują wybrane przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-
osobowych obowiązujące w Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim
Związku Piłki Nożnej oraz przepisy PZPN.
2. Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 40m x 20m, bramki 2m x 3m, piłką
przystosowaną do gry w piłkę nożną halową.
3. Czas gry 2 x 15 minut. Z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska.
4. Czas będzie zatrzymywany tylko w następujących sytuacjach:
a) przy podyktowaniu przez sędziów rzutu karnego,
b) w wyniku kontuzji jednego z zawodników,
c) kiedy piłka znajdzie się na trybunach i nie ma możliwości szybkiego wznowienia,
d) w konsekwencji bójek i innych wypadków losowych,
e) na wyraźną sugestię sędziego.
5. Ostatnia minuta meczu jest czasem rzeczywistym gry. Czas jest zatrzymywany
w przypadku, gdy piłka nie jest w grze.
6. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po
terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje walkower.
7. Aby mecz mógł się rozpocząć, na boisku musi znajdować się co najmniej 3
zawodników.
8. W czasie gry można zmieniać zawodników oraz bramkarza (zmiany „hokejowe”) w
„strefie zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska, gdzie znajduje się ławka z
zawodnikami rezerwowymi. Ilość zmian jest nieograniczona.
9. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie
kapitan drużyny, który powinien być oznaczony opaską, każdy inny zawodnik może
zostać ukarany żółtą kartką.
10. Sędziowie mają prawo karania zawodników żółtymi kartkami. Po otrzymaniu 1 żółtej
kartki zawodnik musi opuścić boisko na 2 minuty, pokazanie 2 żółtej kartki temu
samemu zawodnikowi jest równoznaczne z okazaniem mu czerwonej kartki i
całkowitym wykluczeniem z gry w danym spotkaniu.
11. Zawodnik ukarany żółtą kartką wraca do gry w momencie zdobycia bramki przez
drużynę przeciwną.
12. Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w
jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut lub stracie bramki.
13. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż
do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki.
14. Piłkę do gry po rzucie od bramki wprowadza bramkarz nogą na swojej połowie
boiska.
15. Uderzenie piłką w sufit lub „przewieszkę” powoduje rzut wolny pośredni.
16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki.
17. Obowiązuje odległość 5 m od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.
18. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza.
19. Za grę wślizgiem przyznaje się rzut wolny pośredni.
20. Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od
bramkarza wynosi 4 sekundy.
21. Zawodnicy powinni posiadać obuwie sportowe o jasnych, kauczukowych podeszwach
(trampki, półtrampki, „halówki”).
22. Sędzia po każdym meczu spisuje protokół, który podpisami potwierdzają kapitanowie
drużyn.


§ 4. Sankcje dyscyplinarne
1. Zawodnik, który w trakcie rozgrywek otrzyma żółtą kartkę zostaje automatycznie
ukarany:
a) przy 4 żółtej kartce – zakaz gry w jednym meczu,
b) przy 8 żółtej kartce – zakaz gry w jednym meczu,
c) przy 9 i każdej kolejnej żółtej kartce - zakaz gry w jednym meczu.
2. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę zostaje odsunięty od występu w następnym
meczu. Organizator może zwiększyć wymiar kary w przypadku brutalnego faulu, po
zasięgnięciu opinii sędziów, oraz w sytuacji, gdy zawodnik po otrzymaniu kary
wykluczenia, znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki rezerwowych), w
dalszym ciągu zachowuje się w sposób niesportowy.
3. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie może powrócić na boisko ani
zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
4. Za czynną napaść na sędziego, innego zawodnika lub współpartnera, zawodnik zostaje
ukarany wykluczeniem z rozgrywek SLH (kara może obowiązywać również w
kolejnych edycjach).
5. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, obywającego karę
dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi:
a) zespołowi – walkower,
b) zawodnikowi – zakaz gry od 1 do 2 kolejek.


§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania
zawodów i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
2. Za usterki stwierdzone w szatniach, odpowiedzialność ponoszą drużyny.
3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania
środków odurzających w szatniach i na terenie obiektu.
4. Osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa przebywać w
Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nakładania kar dyscyplinarnych, finansowych
włącznie z odebraniem punktów drużynie, której zawodnik zakłóca porządek podczas
rozgrywek SLH.
6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek zwrot wniesionych kosztów
organizacyjnych (wpisowego) - nie przysługuje.
8. Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i
wizerunku uczestników Ligi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i
rejestracji materiałów związanych z przebiegiem rozgrywek oraz udostępniania tych
materiałów osobom trzecim.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
ewentualnego zawieszenia rozgrywek.

17-10-2017, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.